Home   Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

 

Pobierz cały dokument Procedury pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie tutaj

Pobierz Harmonogram działań pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie tutaj

Załącznik nr 1 do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wniosek o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. tutaj 

Załącznik nr 2 do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. tutaj

Załącznik nr 3 do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgoda rodzica na udzielanie pomocy. tutaj

Podstawa prawna: 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zmianami);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych – (Dz. U. z 2013 r., poz. 957).

Cel:  

Procedura została opracowana w celu:

 • doprecyzowania zakresu zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po uprzednim rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • usprawnienia współpracy pomiędzy nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
 • ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

Dziecko – ma prawo i możliwość uczestnictwa w przedszkolu w odpowiednio zorganizowanych zajęciach rozwijających jego uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym, które będą zaspokajały jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Specjaliści: oligofrenopedagog, neurologopeda, logopeda – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor – jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednich warunków do zorganizowania i prowadzenia działań wspomagających rozwój dziecka. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistów oraz sprawuje nadzór pedagogiczny. Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest zadaniem dyrektora. Może on wyznaczyć inną osobę, której powierzy to zadanie.

Rodzice/prawni opiekunowie –  zapoznają się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dla rodziny oraz warunkami współpracy z rodziną – na początku roku szkolnego, mają możliwość składania wniosku o udzielanie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej lub indywidualnego wsparcia w rozwoju dla dziecka na terenie przedszkola, wyrażają zgodę na prowadzenie zajęć z dzieckiem, czyli realizację indywidualnego programu w zakresie wspomagania dziecka na terenie przedszkola, zapoznają się z indywidualnym programem terapeutyczno – edukacyjnym oraz z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem, udostępnionymi przez nauczyciela (wykorzystanie dostępnych materiałów do pracy z dzieckiem na terenie domu rodzinnego), uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych w miarę potrzeb.

Nauczyciele – powinni mieć świadomość swojej odpowiedzialności za organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspomagających rozwój dzieci. Troska o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i ich właściwe prowadzenie powinny być priorytetem wszelkich działań nauczyciela.

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustala wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.

Zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Jest on realizowany w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz dodatkowych, które ustala dyrektor.

Zadaniem powołanego zespołu jest współpraca z rodzicami, ze specjalistami oraz w zależności od potrzeb, z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi lub innymi osobami, których wiedza i umiejętności będą pomocne w zaplanowaniu pomocy dla dziecka. Członkowie zespołu wykonują następujące zadania:

 • dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, korzystając również z informacji uzyskanych od rodziców;
 • opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonują oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując dyrektora i rodziców o efektach tej pracy poprzez udostępnienie jej wyników oraz wniosków do dalszej pracy z dzieckiem;
 • dokonują oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania;
 • w miarę potrzeb dokonują modyfikacji programu, pamiętając o tym, by poinformować rodziców o zmianach i udostępnić im zmodyfikowany program;
 • podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, w tym również z udziałem rodziców;
 • dokumentują udzielaną pomoc oraz badania lub inne czynności uzupełniające; dla każdego dziecka dokumentacja gromadzona jest w formie np. indywidualnej teczki, którą podczas rozmowy z rodzicami warto udostępnić, by wskazać postępy rozwojowe.

Zadania dyrektora przedszkola

Zadaniem dyrektora jest: 

 • po uzyskaniu informacji od nauczycieli lub specjalistów o konieczności organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym bezzwłoczne powiadomienie innych nauczycieli, wychowawców grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • powołanie zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • ustalenie form udzielania pomocy i okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w jakich ta pomoc będzie udzielana;
 • powiadomienie na piśmie rodziców o przyznanej pomocy, jej formach, okresie jej udzielania, wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • wyznaczenie koordynatora zespołu;
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli umożliwienie odbywania specjalistycznych zajęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie zaplanowanych przez zespół (lub nauczycieli prowadzących zajęcia wspierające i korygujące rozwój), zajęć edukacyjnych lub zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET);
 • z racji sprawowanego nadzoru pedagogicznego monitorowanie bieżącej pracy nauczycieli i działań podejmowanych przez specjalistów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu udzielania danej formy pomocy wyłącznie na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne.

Zadania nauczyciela prowadzącego grupę przedszkolną

Nauczyciel zobowiązany jest do rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dziecka na podstawie obserwacji pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy, prowadząc zajęcia  w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie uzdolnionych, mających wyjątkowe predyspozycje i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. O podjętej pracy informuje jednocześnie dyrektora przedszkola.

Jako członek zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel powinien:

 • przeprowadzać obserwacje pedagogiczne (na początku roku szkolnego, do listopada – dokonać diagnozy rozwoju i funkcjonowania dziecka, rozpoznawać potrzeby rozwojowe poprzez badania diagnostyczne np. badania logopedyczne rozwoju mowy);
 • nawiązać współpracę z rodzicami, czyli zdiagnozować środowisko rodzinne;
 • informować rodziców o możliwościach i rodzaju pomocy udzielanej dziecku;
 • wnioskować do specjalisty o objęcie dziecka zajęciami pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej;
 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • ustalić terminy pracy specjalistów z dzieckiem oraz indywidualny lub grupowy program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który dokumentuje w dzienniku pracy nauczyciela lub dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dokonać oceny postępów dziecka oraz ustalić wnioski do dalszej pracy z nim.

Zadania koordynatora zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Po podjęciu decyzji o objęciu dziecka wskazaną przez dyrektora przedszkola formą pomocy, zaplanowaniu sposobów i terminów udzielania pomocy koordynator powinien:

 • uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, które powinny trwać do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia daną formą pomocy;
 • po uzyskaniu zgody poinformować rodziców o terminie spotkania zespołu oraz ustalonych sposobach pracy, wymiarze godzin i okresach udzielania pomocy;
 • poinformować rodziców, że mogą wnioskować o udział psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty w spotkaniach zespołu;
 • umożliwić rodzicom uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych prowadzonych z dzieckiem na terenie przedszkola, ewentualnie przekazywać materiały do pracy z dzieckiem w domu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

  • rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
  • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 • rodziców dziecka;
 • dyrektora;
 • nauczyciela;
 • specjalisty zatrudnionego w przedszkolu;
 • pielęgniarki;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

 • niepełnosprawnym;
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • z chorobami przewlekłymi;
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
 • z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest:

  • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
  • w formie zajęć specjalistycznych;
  • w trakcie zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • w formie porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

 • z rodzicami dzieci w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. (Jeżeli rodzic nie chce korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi złożyć pismo, że rezygnuje z takiej pomocy).

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami                    i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (liczba uczestników do 5);
 • zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy – (liczba uczestników wynosi do 4);
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy – (liczba uczestników do 8);
 • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia;
 • bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem.

Sposób prezentacji procedury:

 • umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola;
 • udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu;
 • zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedury;
 • zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Materiały do pobrania

 

Pobierz cały dokument Procedury pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie tutaj

Pobierz Harmonogram działań pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie tutaj

Załącznik nr 1 do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wniosek o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. tutaj 

Załącznik nr 2 do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. tutaj

Załącznik nr 3 do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zgoda rodzica na udzielanie pomocy. tutaj