Home   Misja i wizja   Koncepcja Pracy

Koncepcja Pracy

 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:  

Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy , w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego .       

 

   Cele Koncepcji Pracy Przedszkola

1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci .

2. Stwarzanie  dzieciom najkorzystniejszych warunków do

wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i

możliwości .

3. Stymulowanie całościowego i harmonijnego rozwoju

dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem .

4. Kształtowanie umiejętności pokonywania trudności i

rozwiązywania problemów .

5. Budzenie wiary we własne możliwości i umiejętność

ich prezentacji .

6. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów

i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji .

7. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań

określonych w koncepcji.

8. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w

środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

9. Rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem

przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

10. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w

środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć

oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej.

 

Jesteśmy Przedszkolem

1. Poznającym wszechstronnie każde dziecko .

2. Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.

3. Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji

indywidualnej drogi rozwoju dziecka .

4. Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz

aktywności twórczej dziecka.

5. Wprowadzającym dziecko w świat wartości uniwersalnych.

6. Zapewniającym optymalne warunki dla zachowania

zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

7. Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.

8. Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych

osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.

9. Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i

przedszkola.

10. Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i

pielęgnowanie tradycji.

11. Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz

społecznością lokalną.

12. Organizującym zajęcia dodatkowe , które wspierają

harmonijny rozwój dziecka.

13. Współpracującym z Przedszkolem „ Regenbogen’’ z

Guben oraz placówkami oświatowymi z Gubina.

 

Wizja Dziecka w Naszym Przedszkolu

 

Dziecko jest :

1. Ciekawe świata.

2. Ufne w stosunku do nauczycieli i innych pracowników

przedszkola.

3. Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.

4. Twórcze i samodzielne w działaniu.

5. Kulturalne i tolerancyjne.

6. Odpowiedzialne i obowiązkowe.

7. Radosne.

8. Świadome zagrożeń.

9. Uczciwe.

10. Szanujące siebie i innych.

11. Dostrzegające swoje mocne strony.

12. Budujące pozytywny obraz samego siebie.

 

    Dziecko ma prawo do :

1. Swobody myśli, sumienia i wyznania.

2. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego

rozwoju.

3. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.

4. Nauki, informacji, badania i eksperymentowania.

5. Pomocy ze strony dorosłych w każdej sytuacji .

6. Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła.

7. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych .

8. Doświadczania konsekwencji swojego zachowania .

9. Zdrowego żywienia.

  

  Absolwent Naszego Przedszkola

 1. Posiada motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

2. Potrafi współpracować w grupie, umie współdziałać z innymi.

3. Jest tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw i

przekonań.

4. Posiada umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

5. Umie korzystać z książek, atlasów i encyklopedii.

6. Posiada podstawową wiedze o świecie.

7. Umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać

satysfakcje z dobrze wykonanego zadania.

8. Zna zasady kultury współżycia i postępowania.

9. Dostrzega dobro, prawdę i piękno.

10. Zna symbole narodowe, kulturę i dziedzictwo własnego

regionu.

11. Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osób potrzebujących

pomocy.

12. Zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi.

13. Prezentuje postawę proekologiczną.

14. Współpracuje z dorosłymi i innymi dziećmi podczas działań

podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego.

15. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny i dbałości o

zdrowie i sprawność fizyczną.

16. Posiada wyobrażenia o obowiązkach wynikających z roli

ucznia.

17. Porozumiewa się w sposób zrozumiały dla innych.

   

  Nauczyciel w Naszym Przedszkolu

1. Zna rozwój psychofizyczny dzieci – systematycznie śledzi

ich rozwój.

2. Zna i stosuje nowoczesne , ciekawe i różnorodne metody

pracy rozwijające wszechstronnie dzieci.

3. Jest twórczy , kreatywny i poszukujący.

4. Jest pomysłowy i otwarty na nowości pedagogiczne.

5. Aktywnie współpracuje z rodzicami.

6. Jest odpowiedzialny i obowiązkowy.

7. Dzieli się doświadczeniami z innymi.

8. Jest aktywny w podnoszeniu swoich kwalifikacji.

9. Współpracuje z organizacjami , instytucjami i środowiskiem

lokalnym.

10. Korzysta z osiągnięć współczesnej techniki.

11. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dydaktyczne.

12. Preferuje twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu

myśleniu i działaniu dziecka .

13. Zaspokaja u dzieci potrzebę ruchu poprzez organizowanie

ciekawych zabaw i zajęć ruchowych.

14. Propaguje wśród dzieci i ich rodziców aktywny wypoczynek.

15. Zaspokaja potrzebę ruchu na świeżym powietrzu.

16. Organizuje wycieczki i spacery.

 

Zasady Pracy

Elementem koncepcji pracy naszego przedszkola jest rozwijanie inteligencji wielorakich na podstawie teorii Howarda Gardnera .

W naszej placówce dziecko ma  możliwość wyboru różnorodnej aktywności . Swoboda wyboru umożliwia  diagnozę inteligencji każdego dziecka ,a ta pozwala nauczycielowi nie tylko na określenie potencjału dziecka , ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania .

Do realizacji obowiązujących treści programowych wykorzystywane również będą metody aktywne , twórcze, problemowe oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają  podstawowa formę jego aktywności tj. zabawę . Organizacja pracy nauczyciela  z wykorzystaniem ww.  metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka .

Kierując się tą zasadą , nauczyciel w naszym przedszkolu ma do wyboru następujące metody:

 • metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

dziecięca matematyka

 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metoda gimnastyki ekspresyjnej Rudolfa Labana
 • metoda dobrego startu
 • metoda wczesnej nauki czytania Glenna Domana
 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • metoda gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów
 • techniki relaksacyjne
 • techniki parateatralne i bajkoterapia

Nauczyciele w poszczególnych grupach mogą wykorzystywać powstałe w placówce programy własne :

 • Program adaptacyjny
 • Program profilaktyki zdrowotnej „ Klubu Wiewiórka’’
 • Program „ Pobawmy się w czytanie’’
 • Program edukacji regionalnej w przedszkolu dla dzieci

6 – letnich „ Moje miasto – Gubin’’

 

   Rodzice w Naszym Przedszkolu

1. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola .

2. Wyrażają swoją opinie i oceniają pracę przedszkola.

3. Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o swoim

dziecku.

4. Są partnerami w tworzeniu klimatu , działalności

dydaktycznej i zarządzaniu placówką .

5. Uzyskują pomoc specjalistów.

6. Uczestniczą w przedszkolnych konkursach : plastycznych,

literackich i muzycznych .

7. Są współorganizatorami przedsięwzięć na terenie placówki

 • Kiermasze świąteczne
 • Festyn przedszkolny
 • Akcje charytatywne
 • Jarmark talentów

8. Uczestniczą w „ zajęciach otwartych’’, „ zajęciach

warsztatowych’’ oraz w konsultacjach indywidualnych

z nauczycielami .

9. Biorą aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych.

10. Współpracują z kadrą pedagogiczną w tworzeniu koncepcji

rozwoju placówki .

 

Promowanie Działalności Przedszkola

       

         Przedszkole :

1. Posiada stronę internetową.

2. Prezentuje swoją działalność i upowszechnia swoje

osiągnięcia w lokalnych mediach .

3. Uczestniczy w konkursach i przeglądach artystycznych na

forum miasta.

4. Współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu miasta

Gubina

 • Szkoła Muzyczna I-go stopnia im K. Serockiego
 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
 • Przedszkole Miejskie nr 2
 • Przedszkole Miejskie nr 3

5. Jest placówką partnerską dla Przedszkola „ Regenbogen’’

z Guben.

6.Podejmuje wspólne działania transgraniczne z przedszkolem

„ Regenbogen’’

7. Zaprasza władze samorządowe do udziału w wydarzeniach

placówki.

8. Opracowuje prezentacje multimedialne .

9. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie

do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną , wychowawczą

i opiekuńczą .

     Kierunki realizacji koncepcji

           I  Praca z dzieckiem

ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
Adaptacja dziecka w przedszkolu - Realizacja„ Programu adaptacyjnego’’-Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji  przedszkola przez dzieci i rodziców . Od VI każdego roku szkolnegoCały rok Nauczyciele dzieci nowo przyjętychDyrektor i nauczyciele  
Wszechstronne diagnozowanie możliwości i potrzeb dziecka

 

 

 

Tworzenie warunków edukacyjnych uwzględniających preferencje sensoryczne i różne typy inteligencji

 

 

-Diagnozowanie umiejętności i potrzeb dziecka poprzez obserwację dzieci i analizę wytworów działalności dziecięcej-Diagnozowanie na podstawie analizy ankiet y skierowanej do rodziców„ Talenty mojego dziecka’’- Diagnozowanie dzieci  5 i 6 letnich na podstawie arkuszy obserwacji :Gotowość Edukacyjna  5- latkaSkala Gotowości Szkolnej- Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej

 

– Opracowanie programów zwiększających skuteczność działań edukacyjnych

uwzględniających nowatorskie metody pracy z dzieckiem

 

– Dostosowanie wyposażenia sali do potrzeb rozwijania potencjału dzieci .

 

– Stwarzanie dzieciom warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań na forum grupy i przedszkola .

 

– Realizacja programów autorskich :

* „ Pobawmy się w czytanie’’

* „ Moje miasto

– Gubin’’

 

 

Diagnoza wstępna półroczna końcowaIXIV- V

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Wg planu prezentacji

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczycieleWszyscy nauczycieleNauczyciele 5 i 6 latków

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele autorzy

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji -Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami-Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w autoprezentacjach i prezentacjach artystycznych- Wspieranie indywidualnego rozwoju osobowości dziecka- Wykorzystywanie bajek  w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 
Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia - Rozwijanie postaw asertywnych- Realizacja„ Programu profilaktyki zdrowotnej’’- Klubu Wiewiórka Cały rokCały rok Wszyscy nauczycieleWszyscy nauczyciele  

 

II  Praca z rodzicami

 

ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
Włączanie rodziców w działania przedszkola - Uczestniczenie w wycieczkach autokarowych- Udział w korowodzie podczas „ Wiosny nad Nysą’’- Wspólna organizacja przedsięwzięć :* Festyn „ O uśmiech dziecka’’*Festiwal „ Jarmark talentów’’* Kiermasze świąteczne* Uroczystości przedszkolne Wgharmono-gramuVICały rokwg kalendarzaimprez iuroczysto-ści Nauczyciele grupNauczyciele  5 i 6latkówWszyscy nauczycieleDyrektor  
Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną - Ustalenie stałych terminów konsultacji indywidualnychnauczyciel- rodzic- Prezentowanie na łamach gazetek grupowych planów  bieżących zamierzeń i działań- Zapraszanie rodziców na :* zajęcia otwarte* zajęcia warsztatowe- Organizowanie spotkań ze specjalistami- Aktywizowanie członków RadyRodziców do przekazywania informacji

pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola

 

 

– Diagnozowanie potrzeb rodziców w zakresie oferty zajęć dodatkowych

IX każdego roku szkolnegoCały rokWg planu

 

Wg potrzeb

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Wszyscy nauczycieleWszyscy nauczycieleWszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta

 

     III Praca ze środowiskiem lokalnym

 

ZADANIE  FORMA REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI
Przybliżenie  założeń pracy przedszkola w środowisku lokalnym - Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne- Zapraszanie   władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola- Prezentowanie działań przedszkola w mediach lokalnych- Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji Cały rokwg  kalendarza imprez i uroczystości Wszyscy nauczycieleDyrektor  

 

 

 

 

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska - Gromadzenie darów dla podopiecznych PCK z terenu miasta Gubina w okresie świątecznym- Organizowanie akcji „ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem’’- Zbieranie karmy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt XIIXIIX – XI Opiekunowie Klubu WiewiórkaSylwia Sękowska – MoryńEdyta Wendler – KamaszkoWszyscy nauczyciele  
Współpraca z placówkami oświatowymi z Gubina oraz przedszkolem„ Regenbogen’’ z Guben - Organizowaniemiędzyprzedszkol-nych konkursów i przeglądów  artystycznych- Uczestnictwo w imprezach na terenie miasta Gubina i Guben- Wspólne przedsięwzięcia o charakterzetransgranicznym Wg kalendarzaWg zaproszeńW Wszyscy nauczycieleNauczyciele 5 i 6 latkówDyrektorszu Małych Projektów  

 

RAPORT  Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W PRZEDZKOLU MIEJSKIM NR 1  

W GUBINIE

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r., Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gubinie przedstawia do publicznej wiadomości raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2013 / 2014.

Badaniu zostało poddane:

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami przedszkola

Członkowie zespołu w składzie:

Barbara Jabłońska – przewodniczący zespołu

Danuta Janicka      – członek

Edyta Wendler – Kamaszko – członek, przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany plan ewaluacji i harmonogram pracy.

 

CELE  EWALUACJI:

 1. Poszukiwanie aktywnych form współpracy z rodzicami.
 2. Podjęcie działań służących poprawie współpracy z rodzicami.
 3. Ocena przebiegu i efektów współpracy przedszkola z rodzicami.

Do zebrania danych wykorzystano:

 1. Metody:

– sondaż diagnostyczny ( nauczyciele)

– sondaż diagnostyczny ( rodzice)

– opinia dyrektora ( wywiad)

– opinia logopedy (wywiad)

– analiza dokumentacji i współpracy z rodzicami

– analiza informacji ze,, skrzynki informacji”.

 1. Narzędzia badawcze:

– kwestionariusz ankiety do nauczycieli

– kwestionariusz ankiety do rodziców

– arkusz wywiadu – dyrektor

– arkusz wywiadu – logopeda

– ,, skrzynka informacji”

Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku:

– opracowano plan i harmonogram ewaluacji wewnętrznej,

– przygotowano narzędzia badawcze,

– przeprowadzono badania,

– opracowano wyniki badań,

– sporządzono raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej.

Za kształt raportu odpowiada zespół ewaluacyjny.

Sposób prezentacji wyników ewaluacji:

– przedstawienie raportu ewaluacji wewnętrznej Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego   Nr 1 – prezentacja wyników

– nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

– rodzicom na stronie internetowej.

Z przeprowadzonego wywiadu z Dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie wynika, że rodzice kontaktują się z dyrektorem w miarę swoich potrzeb.

Najczęściej, zdaniem dyrektora zgłaszają się z następującymi problemami:

– w sprawach rekrutacji do przedszkola

– w sprawie podpisania umowy – porozumienia

– w sprawach odpłatności za korzystanie z usług przedszkola

– w sprawach dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu i grupie

– w sprawie skarg, próśb, żądań i oczekiwań dotyczących placówki.

Pani Dyrektor stara się nie lekceważyć żadnej prośby rodziców i w miarę możliwości udziela pomocy:

– zwolnienie z opłaty za przedszkole

– wystawienie zaświadczeń np., że dziecko uczęszcza do przedszkola

– przyjęcie dziecka do placówki w sytuacji kryzysowej

– pomoc interwencyjna u wychowawcy

– prośby dotyczące żywienia np. alergie

– porady wychowawcze i prawne

Zdaniem dyrektora rodzice angażują się we współpracę z przedszkolem, aczkolwiek nie wszyscy. Rodzice nie odmawiają prośbom Pani Dyrektor np. dostarczyć do przedszkola piasek lub ziemię, pomoc w rozwiązywaniu problemów komputerowych ( zamieszczanie informacji   na stronie internetowej), czy załatwić kompetentną sprawę. Angażują się w organizację akcji charytatywnych, festynów, uroczystości przedszkolnych, działają w Radzie Rodziców, poszukują sponsorów. Pani Dyrektor jest zadowolona ze współpracy z rodzicami, szczególnie    z tymi, którzy rzeczywiście angażują się w pracę placówki. Nie jest zadowolona z rodziców biernych, roszczeniowych, stojących z boku, nie wyrażających ochoty na współpracę.

Współpraca z rodzicami zdaniem dyrektora placówki przynosi dla przedszkola wymierne efekty;

– wykorzystywane są pomysły i inspiracje  rodziców w codziennej pracy placówki

– pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych, akcji charytatywnych, wycieczek, festynów

– udział w projektach przedszkolnych między innymi ,, Bawię się z mamą i tatą”, ,,Ćwiczyć każdy może”, ogólnopolskiej akcji ,, Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Moje dziecko idzie do szkoły”, ,, Czyste powietrze wokół nas”,   ,,Mamo, tato piję wodę’’,  ,,Akademia zdrowego przedszkolaka”.

– pozyskiwani są sponsorzy i przyjaciele placówki, przez co wzbogaca się baza przedszkola.

Placówka proponuje nauczycielom następujące formy doskonalenia zawodowego z zakresu współpracy z rodzicami:

– szkoleniowe Rady Pedagogiczne prowadzone przez nauczycieli i edukatorów    zewnętrznych

– zajęcia otwarte i warsztatowe podejmowane w placówce z inicjatywy nauczycieli

– udział w szkoleniach zewnętrznych ( ODN)

– dostęp do internetu i prasy oświatowej prenumerowanej przez przedszkole.

Zdaniem Pani Dyrektor formy doskonalenia w zakresie współpracy z rodzicami proponowane przez placówkę nauczyciele oceniają pozytywnie.

Z przeprowadzonego wywiadu z logopedą wynika, że rodzice kontaktują się na terenie przedszkola lub telefonicznie według potrzeb. Najczęściej są to wady wymowy dziecka, dysfunkcje dotyczące układu nerwowego oraz problemy wychowawcze. Pani logopeda wskazuje rodzicom gdzie i do kogo należy się zwrócić po pomoc. Zdaniem logopedy rodzice są bardzo komunikatywni i chętnie przyjmują pomoc. Oznacza to, że dzieci nie są im obojętne i robią wszystko by im pomóc jak najlepiej potrafią. Według logopedy rodzice angażują się we współpracę z przedszkolem poprzez pomoc w przygotowaniach różnych przedsięwzięć przedszkola.

W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola we wszystkich grupach wiekowych         i nauczycieli pracujących w przedszkolu.

Badania opinii rodziców i nauczycieli dokonano na przełomie listopada – marca.

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Analiza zebranych informacji prowadzi do wniosku, że przedszkole współpracuje            z rodzicami w różnych obszarach, pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach. Wiele działań realizowanych    w placówce ma na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. Wśród wielu dowodów wymienionych przez rodziców i nauczycieli można wskazać:

– możliwość wyrażania swojego zdania podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami w ramach wyznaczonych godzin spotkań oraz poza nimi

– na zebraniach organizowanych przez wychowawców

– poprzez badania ankietowe prowadzone na początku i na końcu roku szkolnego

– przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych i grupowych.

Rodzice mają wpływ na działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne przedszkola,       a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane.

Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci:

– zebrania grupowe informacyjne i organizacyjne są prowadzone zgodnie z kalendarzem spotkań z rodzicami, w zależności od potrzeb

– służenie radą przez wychowawców w sytuacjach problemowych, wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

– opieka logopedyczna

– organizowanie zebrań dla rodziców z udziałem specjalistów

– informacje i artykuły na tablicach ogłoszeń każdej grupy, dyrektora oraz stronie internetowej przedszkola.


WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

 1. Kontynuować proces motywowania i angażowania rodziców do współpracy                z przedszkolem.
 2. Prowadzić na bieżąco stronę internetową przedszkola.
 3. Wskazywać efekty działań zainicjowanych przez rodziców na rzecz rozwoju dziecka / przedszkola.
 4. Na bieżąco informować rodziców o codziennych inicjatywach i potrzebach placówki poprzez stronę internetową, zebrania grupowe, kącik dla rodziców, w celu zwiększenia ich aktywności ukierunkowanej na współpracę z przedszkolem.