Home   Misja i wizja   Plan roczny

Plan roczny

 

 

PLAN WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNY I OPIEKUŃCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 w GUBINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 Plan opracowany został w oparciu o:

 

* Oczekiwania rodziców wobec Przedszkola;

* Treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy Przedszkola;

* Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;

* Treści podstawy programowej;

* Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci;

* Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2014/2015;

* Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016.

 

GŁÓWNE ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

 

 1. PROMOWANIE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ.

CEL: Promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i poza nim.

 1. ROZWIJANIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI.

CEL: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródła wiedzy i przyjemności.

 1. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH METOD PRACY.

CEL: Stwarzanie warunków do edukacji matematycznej aby stała się ona skuteczna i przyjazna dla dziecka.

 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA.

CEL: Stworzenie warunków do uczestnictwa rodziców w życiu przedszkola.

 

UWAGI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej
Realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego Cały rok szkolny Dyrektor, Nauczycielki poszczególnych grup
Realizacja projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”Celem projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat. Rok szkolny 2015/2016 Dyrektor,Nauczycielki poszczególnych grup,

pielęgniarka przedszkolna

Realizacja programu profilaktyki przemocy wobec dzieci „Chronimy Dzieci”- certyfikacja placówek światowych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.Realizuje Fundacja Dzieci Niczyje w ramach rządowego programu na lata 2014- 2016. Bezpieczna i przyjazna szkoła dzięki finansowemu wsparciu MEN Rok szkolny 2015/2016 DyrektorSylwia Sękowska- Moryń

Ewa Kancelarz

Tworzenie i wdrożenie Kontraktu Przedszkolaka – systematyczne zapoznawanie z prawami i obowiązkami Cały rokszkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Włączanie rodziców w organizowanie działań służących bezpieczeństwu i kształtowaniu odpowiednich postaw wśród dzieci poprzez zachęcanie ich do zgłaszania pomysłów oraz wykorzystanie ich jako ekspertów, organizatorów, sponsorów Cały rokszkolny DyrektorNauczycielki poszczególnych grup
Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa higienicznych warunków do prawidłowego rozwoju. Wprowadzenie zasad korzystania z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów na placu zabaw. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grupdyrektor

personel przedszkola

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Przestrzeganie ramowych planów dnia i procedur. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Dostosowanie wielkości mebli do wzrostu dzieci, cykliczny przegląd urządzeń technicznych na przedszkolnych placach zabaw i pomieszczeniach przedszkolnych. Cały rok szkolny konserwator
Omawianie sytuacji trudnych, drama, metoda niedokończonych zdań, komu ufam?, tworzenie scenek sytuacyjnych, sytuacji kształtujących pozytywne cech charakteru. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Realizacja programu prozdrowotnego „Klub Wiewiórka”Konkurs „Super Wiewiórka”- VIII edycja Cały rok szkolny 

kwiecień 2016r.

Sylwia Sękowska- Moryń, Krystyna Tatrocka
Uczulanie na zagrożenia ze strony zwierząt i nieznanych roślin Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Udział 5-latków w Turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego „Bezpieczna zerówka” październik2015r. Krystyna Tatrocka, Barbara Jabłońska
Działania proekologiczne – udział w konkursie wiedzy ekologicznej w Szkole Podstawowej Nr 3 Kwiecień2016r. Krystyna Tatrocka. Barbara Jabłońska
Program proekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Cały rok szkolny Mariola Bednarczyk
Program „Rowerowy Autochodzik” Cały rok szkolny Mariola Bednarczyk,
Spotkania z policjantami, strażakami, strażnikami miejskimi w celu unikania i niwelowania zagrożeń wynikających z otaczającej rzeczywistości Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Realizacja projektu „Bezpieczny przedszkolak” Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Przypomnienie procedur związanych
z bezpieczeństwem i zobowiązania wszystkich pracowników do ich przestrzegania
Cały rok szkolny Inspektor BHP, dyrektorPrzestrzeganie procedur: wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor
Przygotowywanie i prowadzenie przez nauczycielki zajęć dla dzieci związanych z zagrożeniami dotyczącymi zdrowia- sposoby ich unikania Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Szkolenie z ratownictwa medycznego i przeciwpożarowego Od 22.09. 2015r. cykliczne spotkania Strażak, Danuta Janicka, Ewa Kancelarz, Krystyna Tatrocka. Barbara Jabłońska
Projekt edukacyjno- wychowawczy w grupie 3-latków „Pszczółki”. Rozwijanie kompetencji społeczno- moralnych „Proszę, przepraszam, dziękuję”  Cały rok szkolny Sylwia Sękowska Moryń,Edyta Wendler- Kamaszko,
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
Cykliczne spotkania teatralne na terenie przedszkola Cykliczne spotkania Dyrektor
Zapoznanie z zasadami korzystania zksiążek i miejscami, gdzie można je kupić

lub wypożyczyć.

Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Codzienne czytanie dzieciom utworów literackich Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Organizowanie teatrzyków dla dzieci.Zabawa w teatr – przygotowanie inscenizacji usłyszanych utworów literackich. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Wzbogacenie księgozbioru przedszkola oraz grupowych kącików czytelniczych w salach Cały rokszkolny Dyrektor
Kontynuacja ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom- Czytające Przedszkola:

 • Czytanie książek przez zaproszonych gości (rodziców)
 • kontynuacja współpracy z Biblioteką Miejską w Gubinie
 • Jesienny konkurs recytatorski
 • Spotkanie świąteczne „Świąteczne bajanie”
 • Bal karnawałowy pt. „Mój ulubiony poeta”
 • konkurs plastyczny „Moja książka”
 • Świętowanie Dnia Bibliotekarza i Bibliotek”
 • Wiosenny konkurs recytatorski
Cały rok szkolny Anetta Szczepaniak
Akcja wymiany używanej książki pt.„Wędrująca książka” Kwiecień-maj Edyta Wendler- Kamaszko,Anetta Szczepaniak,
Program „Unicef”- Projekt edukacyjny „Unicef”- Mali uczniowie idą do szkoły „Dzień książki dla Afryki” Cały rok szkolny Sylwia Sękowska- Moryń
Kiermasz książki „Unicef” pt. „Dzień książki dla Afryki” marzec Sylwia Sękowska- MoryńAnetta Szczepaniak
Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.
Wykorzystywanie w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej i wzbogacenie o nowe pozycje literatury z zakresu edukacji matematycznej Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Zapoznanie z literaturą dotyczącą edukacji matematycznej. Październik Nauczycielki poszczególnych grup
Wzbogacenie bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne ułatwiające organizację i podnoszące atrakcyjność zajęć matematycznych. Cały rok szkolny Dyrektor
Planowanie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy w celu pobudzania aktywności poznawczych. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Wykorzystywanie scenariuszy zajęćz zastosowaniem elementów metody Gruszczyk –Kolczyńskiej. Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem elementów metod E. Gruszczyk-Kolczyńskiej Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Urządzenie kącika matematycznego (waga, figury matematyczne, liczmany, miarki, gry dydaktyczne) Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Układanie gier –opowiadań związanych z czynnościami matematycznymi Cały rok szkolny Nauczycielki grup dzieci 4 i 5- letnich
Konkurs międzygrupowy „Mozaikowa pisanka” marzec Ewa Kancelarz
Konkurs matematyczny dla dzieci starszych 5- 4 letnich „Mistrz rachunków” Kwiecień- maj Mariola Bednarczyk
Quiz matematyczny „Sówka mądra główka” dzieci młodsze 3 letnie Kwiecień- maj Mariola Bednarczyk

 

Współpraca z rodzicami podstawą funkcjonowania przedszkola
UWAGI SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Realizowanie zadań statutowych wobec rodziców

 

Coroczne wybory do rady rodziców i rad grupowych wrzesień 2015 na zebraniu organizacyjnym z rodzicami Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Kontynuacja dyżurów nauczycielskich w celu udzielania indywidualnych porad dotyczących rozwoju dzieci rok szkolny2015/2016 zgodnie

z ustalonym harmonogramem danej grupy

Nauczycielki poszczególnych grup
Przekazywanie rodzicom dzieci5- letnich wyników z diagnozy wstępnej i końcowej, zapoznanie ich z indywidualnym programem wspomagania oraz przekazywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej rok szkolny2015/2016 zgodnie

z procedurą obserwacji

i diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym

Nauczycielki grupy 5-latków
Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach prowadzonej obserwacji Cały rok szkolny Nauczycielki grup 3 i 4- latków
Informowanie rodziców dzieckao objęciu go pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Udzielanie rodzicom porad i konsultacji w ramach udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej

rok szkolny2015/2016

zgodnie

z procedurą udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Nauczycielki poszczególnych grup
Organizowanie spotkania z logopedą 

 

 

 

Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor, Logopeda
Wykorzystywanie różnych form współpracy z rodzicami
Uwzględnianie w pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi inicjatyw, pomysłów rodziców. Zachęcanie rodziców do przedstawiania własnych propozycji od września 2015  Nauczycielki poszczególnych grupDyrektor
Opracowanie planu współpracyz rodzicami z uwzględnieniem zadań zawartych w planie rocznym do 10.09.2015dyrektor

do 30.09.2015

Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Systematyczne zamieszczanie na tablicach dla rodziców (ogólnej i przy każdej sali) informacji o organizacji pracy przedszkola, grupy, planowanych imprezach, uroczystościach, osiągnięciach dzieci informacji o pracy wychowawczo – dydaktycznej, przy pracach plastycznych zaznaczanie techniki, tematyki i celów oraz obszaru podstawy programowej Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor,
Zamieszczanie na stronie internetowej informacji o organizacji przedszkola, imprezach, uroczystościach, wydarzeniach. Cały rok szkolny Dyrektor, Mariola Bednarczyk
Zapoznanie rodziców na zebraniuz obowiązującymi normami zachowań w każdej grupie, prawami dziecka, z podstawą programową, procedurami bezpieczeństwa, programem wychowania i profilaktyki. do 15 września 2015 Nauczycielki poszczególnych grup
Udostępnienie rodzicom wszystkich przedstawionych w/w dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej oraz na tablicy ogłoszeń do 15 września 2015 Nauczycielki poszczególnych grup
Podtrzymywanie dotychczasowych stosowanych form współpracy – kontakty indywidualne, dyżury nauczycieli, imprezy okolicznościowe, zajęcia pokazowe, spotkania warsztatowe, zebrania grupowe rok szkolny 2015/2016 wg opracowanego planu współpracy z rodzicami Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Angażowanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych lub grupowych Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Opracowanie kalendarza imprez przedszkolnych z uwzględnieniem nowych propozycji zawartych w planie rocznym do 30 września 2015 Nauczycielki poszczególnych grup
Zachęcanie rodziców do udziałuw uroczystościach, imprezach, konkursach organizowanych przez przedszkole Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup
Angażowanie rodziców w akcje charytatywne – podejmowane w placówce Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Udzielanie pomocy rodzicom dotkniętych problemami niekorzystnie wpływającymi na codzienne życie – współpracaz MOPS, Sąd Rejono, PCPR Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Organizowanie dni otwartych przedszkola przyszłych przedszkolaków i ich rodziców Maj, czerwiec, wakacje Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich – m.in. organizowanie spotkań adaptacyjnych Maj, czerwiec 2016 (termin uzależniony jest od przerwy urlopowej przedszkola) Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor
Prace użyteczne na rzecz grupy, przedszkola wykonane przez rodziców Cały rok szkolny Nauczycielki poszczególnych grup, Dyrektor