Home   Misja i wizja   Plan roczny

Plan roczny

ROCZNY PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY

 I OPIEKUŃCZY

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

GUBIN

 

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 1. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2012/2013
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Koncepcji Pracy Przedszkola
 4. Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci
 5. Oczekiwań rodziców
 6. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 • działania przedszkola na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci
 • kształcenie uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach ogólnodostępnych

 

Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne na rok szkolny 2013/2014

 

1.      „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”

Zadanie:

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami                                                    i predyspozycjami w kontekście obniżonego wieku szkolnego

Cele:

 • stworzenie warunków organizacyjnych, materialnych, wychowawczych                                 i edukacyjnych, które wpłyną na osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci                                o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

 

Lp. Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne
1. Diagnozowanie poziomu rozwoju dzieci, ich potrzeb i możliwości

cały rok

wszystkie nauczycielki
2. Stosowanie aktywizujących i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi

cały rok

wszystkie nauczycielki
3. Udział w ogólnopolskim programie „Moje dziecko idzie do szkoły”

cały rok

B. Jabłońska,D.Janicka,                    A.Szczepaniak, M. Bednarczyk
4. Organizowanie i prowadzenie działań wynikających                       z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

cały rok

wszystkie nauczycielki
5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • obserwacje
 • diagnoza
 • wspomaganie
 • ocena skuteczności podjętych działań
 • współpraca z rodzicami
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

cały rok

M. BednarczykA. SzczepaniakD. Janicka

B. Jabłońska

S.Sękowska-Moryń

6. Przekazywanie informacji o postępach dzieci 

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki                         w szkole podstawowej

cały rok

do 30.04.2014

wszystkie nauczycielki,

nauczycielki grup dzieci                    5-6 letnich

7. Rozwijanie współpracy z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji

cały rok

wszystkie nauczycielki

 

 

2.      „TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności

Cele:

 • pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci z uwzględnieniem naturalnych ich możliwości i potrzeb
 • kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata
 • wielostronne wspieranie uzdolnień
 • rozwijanie kreatywnych postaw

 

Lp.

Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych

cały rok

wszystkie nauczycielki
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci

 • tworzenie warunków do rozwoju dzieci w różnych kierunkach – według teorii inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera

cały rok

wszystkie nauczycielki
3 Prowadzenie polsko-niemieckiego zespołu tanecznego „TIP-TOP”

cały rok

 K. Tatrocka
4. Tworzenie w salach zmiennych kącików zainteresowań zgodnie z realizacją projektów edukacyjnych

cały rok

wszystkie nauczycielki
5. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Czytające przedszkole”

cały rok

A. Szczepaniak
6. Realizacja programu autorskiego kółka teatralno-muzycznego „Plastuś”

cały rok

S.Sękowska-Moryń
7. Ekspozycje prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej działalności, zaangażowanie w konkursy plastyczne

cały rok

wszystkie nauczycielki
8. Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej

 • „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”

grudzień

S. Sękowska –Moryń,E. Wendler -Kamaszko,A. Szczepaniak,

B. Jabłońska

9. Udział w akcji „Liga Ochrony Wróbelka Elemelka”

okres zimowy

kooordynator                       D. Janicka
10. Udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz w imprezach                             i spotkaniach organizowanych przez inne placówki

cały rok

wszystkie nauczycielki
11 Organizacja kiermaszu wielkanocnego „Zajączek pomaga dzieciom”

kwiecień

M. Bednarczyk
12. Udział w ogólnopolskim programie ekologicznym „Kubusiowi przyjaciele natury”

cały rok

M. Bednarczyk
13. Warsztaty „Wieczór poezji”- poezja Juliana Tuwima

listopad 2013

A. SzczepaniakB. Jabłońska

 

 

3.     „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Zadanie:

Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci

Cele:

 • znajomość zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci
 • promowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Lp. Sposób realizacji

Termin realizacji

Osoby odpowiedziane
1. Propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia dzieci podczas realizacji przedszkolnego programu „Klub Wiewiórka”

cały rok

S.Sękowska-Moryń, K.Tatrocka
2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, straży pożarnej, straży miejskiej

cyklicznie/cały rok

wszystkie nauczycielki
3. „Kodeks Przedszkolaka” – ustalenie praw                                   i obowiązków podczas tworzenia grupowych kodeksów

wrzesień,                       w ciągu roku w ramach potrzeb

wszystkie nauczycielki
4. Udział w ogólnopolskim programie Akademii Zdrowego Przedszkolaka – Piramida Żywieniowa Przedszkolaka, pod  hasłem „Zboża zjadamy, energie z nich mamy”

cały rok

B. Jabłońska
5. Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków „Akademia Aquafresch”

cały rok

S. Sękowska –Moryń,                      K. Tatrocka
6. Udział w Ogólnopolskim Programie Przedszkolnej  Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

III- IV

B. Jabłońska,D. Janicka
7. Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczo-profilaktycznego

cały rok

wszystkie nauczycielki
8. Zapobieganie i reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze, współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

cały rok

D. Janicka,B. Jabłońska
9. Udział w Programie Profilaktycznym „LUPO” – konkurs „Bezpieczna zerówka”

I  półrocze 2013/2014

D. Janicka,B. Jabłońska

 

 

4.      „WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI”

Zadanie:

Rodzice partnerami przedszkola

Cele:

 • zachęcanie i uwrażliwianie na współpracę i jej pozytywne skutki
 • włączanie rodziców w kształtowanie u dzieci określonych postaw i zachowań
 • włącznie rodziców we wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności dzieci na jakie natrafiają

 

Lp. Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne
1. Rozmowy indywidualne, konsultacje                                        z rodzicami, współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym, systematyczne informowanie rodziców                                   o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci cały rok według potrzeb wszystkie nauczycielki
2. Zapewnienie rodzicom dostępu do przepisów regulujących funkcjonowanie przedszkola cały rok dyrektor,wszystkie nauczycielki
3. Udział rodziców w uroczystościach grupowych                                                             i ogólnoprzedszkolnych cały rok wszystkie nauczycielki
4. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców 2 x w semestrze wszystkie nauczycielki
5. Współpraca Rady Rodziców z organami przedszkola cały rok dyrektor, wszystkie nauczycielki
6. Organizowanie grupowych wycieczek integracyjnych z udziałem rodziców cały rok, według grupowych planów wycieczek wszystkie nauczycielki
7. Włączanie rodziców do przygotowywania                                    i wystawiania przedstawień na terenie przedszkola cały rok wszystkie nauczycielki
8. Udział rodziców w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”- „Czytające Przedszkole” cały rok A.Szczepaniak
9. Realizacja projektu edukacyjno-wychowawczego „Bawię się z mamą i tatą” cały rok S.Sękowska-Moryń,E.Wendler-Kamaszko
10 Realizacja „Programu adaptacyjnego” –podejmowanie działań ułatwiających dziecku adaptację w warunkach przedszkola czerwiec/sierpień 2014 nauczyciele grupy dzieci                      3-letnich
11. Prowadzenie strony internetowej, wykorzystanie sugestii rodziców cały rok M. Bednarczyk
12.  Wprowadzenie „Skrzynki uwag i propozycji rodziców” cały rok D. Janicka