Home   Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
w mieście Gubinie


1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w którym dziecko jest już zapisane.Formularz deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie – tutaj deklaracja do pobrania .

2. Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym 
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim rozpocznie się          1 lutego 2017 r.
Zgodnie z harmonogramem:
1) od 1 do 28 lutego 2017r. należy składać wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) od 1 do 14 marca 2017r. komisje rekrutacyjne powołane w każdej placówce będą miały czas na przeprowadzenie weryfikacji wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
3) 15 marca 2017r. komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek;
4) od 16 do 26  marca 2017r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do określonej placówki w postaci pisemnego oświadczenia .
 Formularz oświadczenia będzie dostępny w każdym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie – tutaj oświadczenie do pobrania .
5) 27 marca 2017r. w każdej z placówek komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3. Postępowanie rekrutacyjne i  postępowanie uzupełniające 
Wnioski należy składać w wybranej szkole podstawowej (w przypadku oddziału przedszkolnego) lub  w wybranym przedszkolu. W przypadku przedszkola wniosek należy składać do jednej placówki, wskazując w nim przedszkole drugiego i kolejnego wyboru.
Formularz wniosku będzie dostępny w każdym przedszkolu miejskim / szkole podstawowej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie – tutaj wniosek do pobrania .
Kryteria rekrutacyjne:
Po upłynięciu terminu na składanie wniosków w każdej placówce rozpoczną prace komisje rekrutacyjne powoływane przez dyrektorów przedszkoli/szkół podstawowych. Postępowanie rekrutacyjne przebiega dwuetapowo.
W pierwszym etapie uwzględnianie będą kryteria  rekrutacyjne określone w  art.  131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Są to:
1) wielodzietność rodziny dziecka – tutaj do pobrania oświadczenie o wielodzietności,
2) niepełnosprawność dziecka,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie –  tutaj do pobrania oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.


Każde z siedmiu kryteriów ma jednakową wartość.


W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które zostały określone uchwałą nr XV.91.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 lutego 2016r.
Kryteria te są następujące:
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz dziecko, któremu gmina zobowiązana jest zapewnić na moc odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego  (20 punktów)
2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (10 punktów)
3) dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (5 punktów)
4) deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin (3 punkty)
5) rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola będzie uczestniczyło w roku szkolnym 2016/2017 do tego samego przedszkola (2 punkty).W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające, które rozpocznie się 5 czerwca 2017r.